Welkom op Beheerwijzer.nl | Inloggen
Home Leeswijzer Toelichting vakdisciplines

Bij het aangeven van de vakdisciplines bij de beheersystemen zijn deze gegevens geschikt voor het registreren, beheren en inspecteren. Daarnaast is het aangeven van het uitgevoerd werk mogelijk.Bomen: Het systeem is geschikt voor het beheren van de bomen.

Civiele constructies: Het betreft hier de civiele kunstwerken, zoals bruggen, stuwen, damwandconstructies etc.

Gebouwen: Beheersystemen die geschikt zijn voor beheren van vastgoed (gebouwen en gebouwonderdelen).

Groen: Het beheersysteem is geschikt voor het beheren van groenarealen van zowel vlak-, lijn- als puntelementen. Ondanks dat in veel systemen ook andere onderdelen zoals bomen, spelen en meubilair zijn meegenomen, wordt dit hier niet bedoeld.

Kabels en leidingen: Het systeem is geschikt om de vele soorten ondergrondse infrastructuur te registreren. Riolering wordt als een apart onderdeel gezien (volgt later).

Markeringen: Betreft de belijning en figuratie aangebracht op verhardingen (volgt later).

Meubilair: Het betreft zowel verkeers- als straatmeubilair. Objecten die in de openbare ruimte staan zoals afvalbakken, banken, borden, parkeerbeugels, schanskorven urinoirs en verkeersvoorzieningen. Hier vallen niet de speeltoestellen onder.

Riolering: Het is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt. Een riolering of rioolstelsel is een systeem van leidingen, putten en pompen dat ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en gezonde manier af te voeren. Het systeem ondersteunt het beheer van het vrijvervalriool en de registratie van mechanische riolering. Aparte modules die binnen of naast rioleringsbeheersystemen zijn ontwikkeld, behoren tot de vakdiscipline Overig.

Spelen: Het systeem is geschikt voor het beheren van o.a. speelplekken, speeltoestellen en ondergronden.

Verkeersregelinstallaties (VRI’s):  het beheren van de verkeersregelinstallaties waaronder ook de VRI-kasten, sensoren en verkeerslichten vallen (volgt later).

Verlichting: Applicatie geschikt voor het beheren van de verlichting. De applicaties kan ook de storingsafhandeling volledig ondersteunen/afhandelen.

Wegen: Het systeem is geschikt voor het registreren, beheren en inspecteren van wegen. De wegbelijning is tevens hierin opgenomen. Tussen de diverse beheersystemen is een groot verschil aanwezig hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld de inspectiebestanden en de mogelijkheden binnen de software.

Overig: Het systeem is veelal specialistisch en kan zijn gericht op afval, archeologie, beeldende kunst, flora en fauna, telemetrie, huisaansluitingen, verkeer, water, etc. Deze onderdelen hebben soms betrekking op andere vakdisciplines, maar zijn hier gezamenlijk opgenomen. Voorstellen om deze te splitsen zijn welkom.

 Functies/functionele gebieden: Ook zijn er naast de genoemde vakdisciplines vaak functies/functionele gebieden in gebruik als vakdiscipline. Meestal betreft het gebieden waar meerder vakdisciplines voorkomen. Denk aan sportcomplexen waar o.a. groen, verlichting, riolering en verharding voorkomen. Zo geld dat o.a. ook voor begraafplaatsen, parken, parkeren, recreatieparken en overige terreinen.